Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 443 / 25.08.2022 Публикувано на 02.09.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 57
от заседание на ОбС, проведено на 25.08.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 443   ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: Изграждане „Кабелна линия 20kV за осигуряване връзка на ФЕЦ „Лясковец, „Армако“ АД – „Аркус“ АД.   На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.5, ал.1 и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец одобрява изготвеният проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: Изграждане „Кабелна линия 20kV за осигуряване връзка на ФЕЦ „Лясковец, „Армако“ АД – „Аркус“ АД. Настоящото решение да се обяви по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ в „Държавен вестник“. Решението може да се обжалва по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ пред Административен съд - Велико Търново чрез Общински съвет - Лясковец, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/