Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 441 / 25.08.2022 Публикувано на 02.09.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 57
от заседание на ОбС, проведено на 25.08.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 441   ОТНОСНО: Изменение на Приложение № 14 към Решение № 391/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец за даване на съгласие Кметът на Община Лясковец да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на сгради - публична общинска собственост.   На основание чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.55 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и чл.45, ал.1 от Постановление № 31 от 17.03.2022 г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., във връзка с писмо с изх. № ФО-45/05.08.2022 г. на Министъра на финансите, писмо с вх. № ФСД-3304/12.08.2022 г. от Марин Люцканов – Кмет на Кметство с. Мерданя и необходимостта от стойностни промени и промени в наименования на обектите в Приложение № 14 към Решение № 391/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец, при условията на чл.99, т.2 от Административнопроцесуалния кодекс.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец извършва стойностни промени и промени в наименования на обектите в Приложение № 14 към Решение № 391/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец, съгласно приложеното Приложение.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

Приложение.