Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 440 / 25.08.2022 Публикувано на 02.09.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 57
от заседание на ОбС, проведено на 25.08.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 440   ОТНОСНО: Приемане на изменение на Решение № 390/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2022 г.   На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.7, ал.5 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец (посл. изм. и доп. с Решение № 223/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец).   При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа „за”, 6 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет - Лясковец прави вътрешно-компенсирани промени, съгласно Приложение № 3. II. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.3. от свое Решение № 390/14.04.2022 г., както следва: 1. В т. 1.3. числото „1 803 954 лв.” става „1 809 290 лв.“. 2. Т. 1.3.1. придобива следната редакция: „1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 1 090 689 лв. със средства от: - 298 553 лв. целева субсидия; - 48 132 лв. остатък целева субсидия; - 376 071 лв. целеви трансфер по ПМС № 360/10.12.2020 г.; - 170 000 лв. целеви трансфер по ПМС № 326/12.10.2021 г.; - 80 000 лв. приватизация; - 56 424 лв. § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи; - 8 848 лв. собствени средства - държавни дейности; - 33 379 лв. собствени средства - местни дейности; - 19 282 лв. Фонд „Социална закрила". III. Общински съвет - Лясковец прави вътрешно-компенсирани промени, съгласно Приложение № 4. IV. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.3.3. от свое Решение № 390/14.04.2022 г., както следва: „1.3.3. За текущ ремонт от § 40-00 – 74 612 лв., в т.ч.: - Текущ ремонт на покрив, помещения и дворно пространство в ДГ „Детелина“ - с. Козаревец – 57 998 лв.; - Текущ ремонт на складово помещение за пелети и дворно пространство в ДГ „Сладкопойна чучулига“ - с. Джулюница – 4 691 лв.; - Текущ ремонт на отоплителна и водопроводна инсталация в ДГ „Славейче“ - гр. Лясковец – 2 002 лв. - Текущ ремонт на канализация в ДГ „Пчелица“ гр. Лясковец – 6 285 лв. - Текущ ремонт на ул. „Христо Ботев“ с. Джулюница - 3 636 лв. V. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.3.4. от Решение № 390/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец, както следва: „1.3.4. За текущ ремонт на улици и съоръжения към тях на територията на Община Лясковец – 120 718 лв. - целеви трансфер, предоставени с ПМС № 360/ 10.12.2020 г. в т.ч.: - за с. Джулюница - 60 718 лв., от които за ул. „Ивайло“ - 30 000 лв. и ул. „Христо Ботев“ - 30 718 лв.; - за с. Козаревец - 30 000 лв. за ул. „Хан Аспарух“ и - за с. Мерданя - 30 000 лв., от които за ул. „Васил Априлов“ - 30 000 лв. Наименование на обектите: А). Целева субсидия § 52-00 било става 1. ДГ „Вълшебство“ с. Драгижево - подмяна горелка за отопление с пелети - 1 бр. 4 000 8 704 Всичко: 4 000 8 704 Б). Собствени средства от § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи § 53-01 било става 1. ПП Workflou 0 632 Всичко: 0 632  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/