Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 439 / 22.08.2022 Публикувано на 24.08.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 56
от заседание на ОбС, проведено на 22.08.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 439   ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 438/28.07.2022 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка със Заповед № ОА04-6997/09.08.2022 г. на Областен управител на област Велико Търново.   На основание чл.33, ал.2, чл.21, ал.1, т.8, чл.45, ал.7, ал.9 и ал.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).   При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Отменя свое Решение № 438/28.07.2022 г. за отдаване под наем на общински терен за поставяне на павилион с площ 41,51 кв.м., находящ се в североизточната част на урегулиран поземлен имот (УПИ) – за озеленяване в кв.47 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) на с. Джулюница, общ. Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/