Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 438 / 28.07.2022 Публикувано на 04.08.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 55
от заседание на ОбС, проведено на 28.07.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 438   ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терен за поставяне на павилион с площ 41.51 кв.м., находящ се в североизточната част на урегулиран поземлен имот (УПИ) – за озеленяване в кв. 47 по Подробния устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Джулюница, общ. Лясковец.   На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.1, чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.17 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Лясковец, чл.25, ал.1, ал.2 и ал.4 и чл.64, ал.1, ал.3 и ал.5 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет - Лясковец взема решение за отдаване под наем на общински терен за поставяне на павилион с площ 41,51 кв.м, при следните условия: 1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински терен за поставяне на павилион с площ 41.51 кв.м., находящ се в североизточната част на урегулиран поземлен имот (УПИ) – за озеленяване в кв. 47 по Подробния устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Джулюница, общ. Лясковец. 2. Определя начална тръжна цена за месечен наем в размер на 85,93 лв. (осемдесет и пет лева и деветдесет и три стотинки) без вкл. данък върху добавената стойност (ДДС). Сделката е облагаема по ЗДДС, като данъкът ще бъде начислен съгласно чл. 45, ал. 5, т. 2 от ЗДДС върху достигната крайна тръжна цена за месечен наем. 3. Определя депозит за участие в размер на 1 031,16 лв. (хиляда тридесет и едни лева и шестнадесет стотинки), представляващ 10% (десет процента) от началната цена, съгласно чл. 64, ал. 3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество. 4. Публичният търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекта да се проведе на 09.09.2022 г. от 10:00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Лясковец, партерен етаж. 5. Внасянето на парична гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията по договора за наем, в размер на достигната при търга цена за месечен наем, както и дължимия ДДС върху облагаемата доставка, да се извърши в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 75, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове по банков път по следната сметка: Банка „ДСК” ЕАД – филиал Лясковец IBAN BG63STSA93003300180001 BIC: STSABGSF Основание – обезпечение на задължение 6. Плащането на достигната при търга цена за месечен наем, както и дължимия ДДС върху облагаемата доставка, да се извърши след сключване на договора, в левове в Центъра за информация и услуги при Община Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1 или по банков път по следната сметка: БАНКА ДСК ЕАД – Лясковец IBAN BG54STSA93008400190000 BIC: STSABGSF код за вид плащане: 444200 – за наем 7. Тръжна документация за обекта се закупува в Центъра за административно обслужване в Община Лясковец, след заплащане на такса от 15,00 лв. в срок до 17:00 часа на 07.09.2022 г. 8. Време и начин за оглед на обекта – огледът се извършва през всички работни дни, предхождащи датата на търга, след представяне документ за закупена тръжна документация. 9. Определя срок за подаване на пликове с оферти - до 17:00 часа на 08.09.2022 г. в Центъра за административно обслужване в Община Лясковец. 10. Депозитът за участие в публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекта да се внася в срок до 08.09.2022 г. вкл. по следната банкова сметка на Община Лясковец: Банка „ДСК” ЕАД – филиал Лясковец IBAN BG63STSA93003300180001 BIC: STSABGSF 11. В търга могат да участват всички физически и юридически лица, представили пред тръжната комисия изискуемите документи, посочени в тръжната документация. Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да наемат предлагания на търга обект. 12. При неявяване на кандидати, повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекта да се проведе на 16.09.2022 г. в същия час, на същото място, при същите условия. 13. Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг – до 17:00 часа на 14.09.2022 г., подаване на пликове с оферти – до 17:00 часа на 15.09.2022 г., внасяне на депозит за участие – до 15.09.2022 г. вкл. 14. Време и начин за оглед на обекта – огледът се извършва през всички работни дни, предхождащи датата на търга, след представяне документ за закупена тръжна документация. II. Възлага на Кмета на Община Лясковец след влизане в сила на решението да утвърди тръжната документация и съответния договор като част от нея и да организира провеждането на публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекта и сключването на договор за наем със спечелилия участник. Решението подлежи на обжалване на основание чл. 8, ал. 11 от Закона за общинската собственост (ЗОС) по реда на чл. 45 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чрез Общински съвет - Лясковец пред Административен съд – гр. Велико Търново, по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от публикуването му на официалната интернет страница на Община Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/