Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 437 / 28.07.2022 Публикувано на 04.08.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 55
от заседание на ОбС, проведено на 28.07.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 437   ОТНОСНО: Включване на имоти – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС), през 2022 година.   На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, т.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.5, ал.2, т.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 369/27.01.2022 г. на Общински съвет - Лясковец, и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2022 г., в Раздел II, б. „Б“ „Разпореждане с имоти – общинска собственост“, т. І. „Продажба на имоти – общинска собственост“, със следните имоти – частна общинска собственост, както следва: 1.1. Имот с кадастрален № 1147, за който е отреден незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) XL1147, находящ се в кв. 98 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) на гр. Лясковец, с площ 868 кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост № 1285/17.06.2022 г.; 1.2. Имот с кадастрален № 1149, за който е отреден незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) XLI1149, в кв. 98 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, с площ 525 кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост № 1286/17.06.2022 г.; 1.3. Имот с кадастрален № 1150, за който е отреден незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) XLII1150, в кв. 98 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, с площ 525 кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост № 1287/17.06.2022 г.; 1.4. Имот с кадастрален № 2062, за който е отреден урегулиран поземлен имот XLIII2062 – за комплексно обществено обслужване в кв. № 72 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, с площ 403 кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост № 1288/19.07.2022 г.; 1.5. Имот с кадастрален № 465, за който е отреден урегулиран поземлен имот I465 – за обществено обслужваща и складова дейност в кв. № 77А по действащ Подробен устройствен план – План за регулация на с. Мерданя, община Лясковец, област Велико Търново, с площ 1 212 кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост № 668/24.11.2009 г. 2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по подготовка на разпореждането с имотите – частна общинска собственост, описани в т. 1. Настоящото решение не подлежи на обжалване съгласно чл. 21, ал. 5 от АПК.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/