Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 436 / 28.07.2022 Публикувано на 04.08.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 55
от заседание на ОбС, проведено на 28.07.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 436   ОТНОСНО: Одобряване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ПУП – ПР – ПЗ) на гр. Лясковец, за имоти извън границите на урбанизирана територия, представляващи поземлени имоти (ПИ) с идентификатор 44793.143.22 и 44793.143.21 и обединяването им с урегулиран поземлен имот № 44793.143.68 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, местност „Клена” с цел разширение на съществуваща складова база.   На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.5, ал.1 и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец одобрява изготвеният проект за Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ПУП – ПР – ПЗ) на гр. Лясковец, за имоти извън границите на урбанизирана територия, представляващи поземлени имоти (ПИ) с идентификатор 44793.143.22 и 44793.143.21 и обединяването им с урегулиран поземлен имот № 44793.143.68 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, местност „Клена” с цел разширение на съществуваща складова база. В Общия устройствен план на гр. Лясковец поземлените имоти (ПИ) с идентификатор 44793.143.22 и ПИ 44793.143.21 попадат в зона „Сср“ (терени за земеделски нужди с възможност промяна предназначението за неземеделски нужди). Поземлените имоти имат начин на трайно ползване (НТП) „нива“. С настоящия ПУП – ПР – ПЗ на гр. Лясковец се отрежда земеделска земя за неземеделски нужди за поземлени имоти (ПИ) с идентификатор 44793.143.22 и ПИ 44793.143.21, като двата имота се обединяват с урегулиран поземлен имот (УПИ) № 44793.143.68 в нов УПИ 44793.143.71 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, местност „Клена”, който наследява градоустройствените параметри на УПИ № 44793.143.68. Определя се застроителна зона – „предимно производствена“ и конкретно предназначение на имота: „за производствено складови дейности“ (ПСД). Настоящото решение да се обяви по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ в Държавен вестник. Решението може да се обжалва по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ чрез Община Лясковец до Административен съд - Велико Търново.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/