Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 432 / 28.07.2022 Публикувано на 04.08.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 55
от заседание на ОбС, проведено на 28.07.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 432   ОТНОСНО: Приемане на изменение на Решение № 390/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2022 г.   На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал. 4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.7, ал.5 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец (посл. изм. и доп. с Решение № 223/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец).   При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа „за”, „против" няма и 7 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет - Лясковец изменя наименованието на обектите, вписани под № 22 и № 23 в Приложение № 3 към т. 1.3. от Решение № 390/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец, както следва: Наименование на обектите: А). Целева субсидия § 52-00 било 1. № 22. „Изграждане на канализация за повърхностни води на ул. „Рила“ от началото й до № 8 с. Драгижево“ става: „№ 22. Проектиране и изграждане на канализация за повърхностни води на ул. „Рила“ от началото й до № 8 с. Драгижево“ било 2. № 23. „Изграждане на канализация за повърхностни води на ул. „Алеко Константинов“ от началото й до № 9а и ул. „Ивайло“ с. Джулюница“, става: „№ 23. Проектиране и изграждане на канализация за повърхностни води на ул. „Алеко Константинов" от началото й до № 9а и ул. „Ивайло“ с. Джулюница“. II. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.3.4. от Решение № 390/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец, както следва: „1.3.4. За текущ ремонт на улици и съоръжения към тях на територията на Община Лясковец – 120 718 лв. - целеви трансфер, предоставени с ПМС № 360/10.12.2020 г. в т.ч.: - за с. Джулюница - 60 718 лв., от които за ул. „Ивайло“ - 30 718 лв. и ул. „Христо Ботев“ - 30 000 лв.; - за с. Козаревец - 30 000 лв. за ул. „Хан Аспарух“ и - за с. Мерданя - 30 000 лв. за ул. „Васил Априлов“.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/