Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 430 / 28.07.2022 Публикувано на 04.08.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 55
от заседание на ОбС, проведено на 28.07.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 430   ОТНОСНО: Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги при Община Лясковец.   На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.27, ал.3 от Закона за социалните услуги.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец създава Съвет по въпросите на социалните услуги в Община Лясковец, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Росица Господинова – Заместник-кмет на Община Лясковец. ЧЛЕНОВЕ: 1. Боряна Кирилова – Директор на „Агенция за социално подпомагане“ - гр. Горна Оряховица; 2. Младши експерт Никола Ангелов – Младши полицейски инспектор в Участък Лясковец при Районно управление – Горна Оряховица; 3. Доц. д-р Мария Илчева – Преподавател от катедра „Организация и методология на социалните дейности“ в Стопанския факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“; 4. Д-р Поля Стоянова – Главен експерт в дирекция „Медицински дейности“ при Регионална здравна инспекция – Велико Търново; 5. Десислава Сърбова – Старши експерт по организация на средното образование в Регионално управление на образованието – Велико Търново; 6. Даниела Кръстева Бърнева – Председател на Сдружение „Бъдеще за нас“.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/