Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 429 / 28.07.2022 Публикувано на 04.08.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 55
от заседание на ОбС, проведено на 28.07.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 429   ОТНОСНО: Оставане на училища и детска градина от община Лясковец в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България при актуализирането му за учебната 2022/2023 г.   На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.3, ал.1 от ПМС № 128/29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка за средищните детски градини и училища, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец приема да останат включени в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България при актуализирането му за учебната 2022/2023 година, следните детска градина и училища: - Детска градина „Сладкопойна чучулига” - с. Джулюница, общ. Лясковец, ул. „Христо Смирненски“ № 1, - Средно училище „Максим Райкович”, с адрес: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. „Манастирска” № 1 и - Обединено училище „Петко Рачев Славейков” – с. Джулюница, с адрес: с. Джулюница, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. „Стефан Стамболов” № 1. 2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да внесе в Министерството на образованието и науката, в изискуемия по чл. 3, ал. 2 от ПМС № 128/29.06.2017 г. срок, мотивирано писмено предложение за включване на посочените в т. 1 детска градина и училища в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2022/2023 година.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/