Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 421 / 23.06.2022 Публикувано на 01.07.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 54
от заседание на ОбС, проведено на 23.06.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 421   ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Лясковец“ за особени заслуги към Община Лясковец в областта на културата на Стоян Цонев Иванов.   На основание чл.21, ал.1, т.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.83, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, мандат 2019 – 2023 година, приет с Решение № 106/25.06.2020 г. на Общински съвет - Лясковец и Правила и критерии за предлагане и утвърждаване на почетни граждани на Община Лясковец (приети с Решение № 299/26.05.2005 г., изм. с Решение № 184/27.10.2016 г. на Общински съвет - Лясковец), във връзка с празника на град Лясковец – 29 юни.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец удостоява Стоян Цонев Иванов със званието „Почетен гражданин на Община Лясковец“ за особени заслуги към Община Лясковец в областта на културата.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/