Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 420 / 23.06.2022 Публикувано на 01.07.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 54
от заседание на ОбС, проведено на 23.06.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 420   ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Лясковец“.   На основание чл.33, ал.1, т.2 и чл.21, ал.1, т.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.83, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, мандат 2019 - 2023 година, във връзка с празника на град Лясковец – 29 юни.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец удостоява г-жа Пенка Иванова Тодорова със званието „Почетен гражданин на Община Лясковец“.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/