Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 418 / 23.06.2022 Публикувано на 01.07.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 54
от заседание на ОбС, проведено на 23.06.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 418   ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел 20 kV за обект: „Външно ел. захранване на предприятие за преработка на плодове“, за захранване на УПИ I - за ПСТД, кв. 55 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Козаревец, общ. Лясковец.   На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление (ЗМСМА), чл.193, ал.4 и ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл.64, ал.6 от Закона за енергетиката (ЗЕ).   При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец дава съгласие да се учреди възмездно вещно право на прокарване с обща дължина 274,55 м. и сервитут с обща площ от 562,15 м2, за трасето на ел. кабел 20 kV за обект: „Външно ел. захранване на предприятие за преработка на плодове“ на „БИО ФРУКТО” ООД с ЕИК 204942667, със седалище и адрес на управлението с. Козаревец, общ. Лясковец, ул. „.....“ № ....., представлявано от управителя Станимир Андреев, за захранване на УПИ I - за ПСТД, кв. 55 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Козаревец, общ. Лясковец, върху улица със статут на публична общинска собственост в частта от о.т. 26 до о.т. 85 в с. Козаревец, общ. Лясковец. 2. Общински съвет - Лясковец определя срок на съгласието по т. 1 – до влизане в сила на решението на Общински съвет - Лясковец за учредяване на сервитутни права за трасе на ел. кабел 20 kV за обект: „Външно ел. захранване на предприятие за преработка на плодове“, за захранване на УПИ I - за ПСТД, кв. 55 по ПУП на с. Козаревец, общ. Лясковец, но не по-късно от три години от приемане на настоящото решение. 3. На основание чл. 210, във връзка с чл. 193, ал. 4 и ал. 8 от ЗУТ, Общински съвет - Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец да назначи комисия за изготвяне на пазарна оценка за учредяване на право на прокарване на трасе с дължина 274,55 м. и учредяване на сервитут с площ 562,15 м2 за трасе на ел. кабел 20 kV за обект: „Външно ел. захранване на предприятие за преработка на плодове“, за захранване на УПИ I - за ПСТД, кв. 55 по ПУП на с. Козаревец, общ. Лясковец, находящо се в улица със статут на публична общинска собственост в частта от о.т. 26 до о.т. 85 в с. Козаревец, общ. Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/