Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 416 / 23.06.2022 Публикувано на 01.07.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 54
от заседание на ОбС, проведено на 23.06.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 416   ОТНОСНО: Одобряване на Допълнително споразумение № 1 към Споразумение за партньорство № 1/21.06.2021 г., одобрено с Решение № 277/14.06.2021 г. на Общински съвет - Лясковец, по проект „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активните общности“, реализиран от Сдружение „Платформа АГОРА - Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива” с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България” по Договор за отпускане на грант № BEE.1042.20210108 от 24.03.2021 г. и осигуряване на средства от общинския бюджет за 2022 г. за „Фонд за подкрепа на местни инициативи – Лясковец” за финансиране на инициативи, насърчаващи развитието на гражданското общество, подобряване на средата и качеството на живот на територията на Община Лясковец в полза на местната общност.   На основание чл.21, ал.1, т.6, т.12, чл.27, ал.4 и ал.5, чл.59 – 61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с Решение № 277/14.06.2021 г. на Общински съвет - Лясковец и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец одобрява текста на проект на Допълнително споразумение № 1 към Споразумение за партньорство № 1 от 21.06.2021 г., сключено между Община Лясковец и Сдружение „Платформа АГОРА - Активни граждански общности за развитие и алтернатива” по проект: „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активните общности“, финансиран от Фондация „Америка за България” по Договор за отпускане на грант № BEE.1042.20210108 от 24.03.2021 г. – Приложение № 1. 2. Общински съвет - Лясковец дава съгласие за осигуряване на средства от общинския бюджет за 2022 г. за „Фонд за подкрепа на местни инициативи – Лясковец” за финансиране на инициативи, насърчаващи развитието на гражданското общество, подобряване на средата и качеството на живот на територията на Община Лясковец в полза на местната общност. 3. Определя средства в размер на 10 000 лв. (десет хиляди лева) от общинския бюджет за „Фонд за подкрепа на местни инициативи – Лясковец” за 2022 г. 4. Приема общ бюджет на „Фонд за подкрепа на местни инициативи – Лясковец” за 2022 г. в размер на 15 000 лв. (петнадесет хиляди лева), от които 10 000 лв. (десет хиляди лева) от бюджета на Община Лясковец и 5 000 лв. (пет хиляди лева) от Сдружение „Платформа АГОРА - Активни граждански общности за развитие и алтернатива”. Бюджетът на „Фонд за подкрепа на местни инициативи – Лясковец” ще се разпределя по ред и начин, утвърдени от Общински съвет - Лясковец, съгласно Правила за организацията, дейността и управлението на „Фонд за подкрепа на местни инициативи – Лясковец”. 5. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подпише Допълнително споразумение № 1 към Споразумение за партньорство № 1 от 21.06.2021 г. със Сдружение „Платформа АГОРА - Активни граждански общности за развитие и алтернатива” по проект: „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активните общности“, финансиран от Фондация „Америка за България” по Договор за отпускане на грант № BEE.1042.20210108 от 24.03.2021 г. (съгласно Приложение № 1). Приложение: Проект на Допълнително споразумение № 1 към Споразумение за партньорство № 1 от 21.06.2021 г.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

Проект на Допълнително споразумение № 1 към Споразумение за партньорство № 1 от 21.06.2021 г.