Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 415 / 23.06.2022 Публикувано на 01.07.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 54
от заседание на ОбС, проведено на 23.06.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 415   ОТНОСНО: Финансово подпомагане на ФК „Левски – Лясковец“.   На основание чл.33, ал.1, т.2, чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.133, ал.2, т.2 от Закона за физическото възпитание и спорта, чл.9, ал.4 от Наредбата за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните организации и развитието на спорта за всички в Община Лясковец.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Определя финансова помощ за ФК „Левски – Лясковец“ в размер на 18 000 (осемнадесет хиляди) лева, от които 5400 (пет хиляди и четиристотин) лева за разширяване обхвата по възрастови групи на футболния клуб и 12 600 (дванадесет хиляди и шестстотин) лева за участия в състезания от спортния календар и/или организиране на масови спортни прояви. 2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да извърши необходимите действия, за финансово подпомагане на ФК „Левски – Лясковец“ със средствата определени в т.1.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/