Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 413 / 23.06.2022 Публикувано на 01.07.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 54
от заседание на ОбС, проведено на 23.06.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 413   ОТНОСНО: Приемане на изменение на Решение № 390/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2022 г.   На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.7, ал.5 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец (посл. изм. и доп. с Решение № 223/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец).   При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа „за”, „против” няма и 5 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет - Лясковец прави вътрешно-компенсирани промени, съгласно Приложение № 3 и Приложение № 4. II. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.3. от свое Решение № 390/14.04.2022 г., както следва: 1. В т. 1.3. числото „1 785 037 лв.” става „1 803 954 лв.“. 2. Т. 1.3.1. придобива следната редакция: „1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 1 085 353 лв. със средства от: - 293 849 лв. целева субсидия; - 48 132 лв. остатък целева субсидия; - 376 071 лв. целеви трансфер по ПМС № 360/10.12.2020 г.; - 170 000 лв. целеви трансфер по ПМС № 326/12.10.2021 г.; - 80 000 лв. приватизация; - 55 792 лв. § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи; - 8 848 лв. собствени средства - държавни дейности; - 33 379 лв. собствени средства - местни дейности; - 19 282 лв. Фонд „Социална закрила". 3. Т. 1.3.2. придобива следната редакция: „1.3.2. За средства от Европейския съюз – 718 601 лв.“ 4. Т. 1.3.4. придобива следната редакция: „1.3.4. За текущ ремонт на улици и съоръжения към тях на територията на Община Лясковец – 120 718 лв. - целеви трансфер, предоставени с ПМС № 360/ 10.12.2020 г. в т.ч.: - за с. Джулюница - 60 718 лв., от които за ул. „Ивайло“ - 30 718 лв. и ул. „Христо Ботев“ - 30 000 лв.; - за с. Козаревец - 30 000 лв. за ул. „Хан Аспарух“ и - за с. Мерданя - 30 000 лв. за ул. „Васил Априлов“. 5. Създава се нова т.1.3.5. със следното съдържание: „1.3.5. За текущ ремонт на IV-то класна пътна мрежа на територията на Община Лясковец от средствата за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища – 60 000 лв. в т.ч. за: - Общински път VTR 2180 Добри Дял – Родина – 7 000 лв., - Общински път VTR 1184 Драгижево – Церова кория – 12 000 лв., - Общински път VTR 1014 Драгижево – Мерданя – 5 000 лв., - Общински път VTR1286 Джулюница – Кесарево – 7 000 лв., - Общински път VTR2287 гара Джулюница – Бряговица – 3 000 лв., - Общински път VTR1181 Козаревец – Честово – 7 000 лв., - Общински път VTR 1182 Честово – Лясковец – 7 000 лв. и - изкърпване с машина за ремонт (Пичматик) в края на месец септември по цялата общинска пътна мрежа, във връзка с подготовката й за зимни условия – 12 000 лв. Наименование на обектите: А). Собствени средства § 52-00 било става 1. дейност 239 - лаптопи 5 бр. 0 7 248 Всичко: 0 7 248 Б). Собствени средства от § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи § 52-00 било става 1. ДГ „Пчелица“ - гр. Лясковец - доставка и монтаж на товарна платформа 0 10 369 Всичко: 0 10 369 В). Целева субсидия § 52-00 било 1. Изграждане на канализация за повърхностни води на ул. „Алеко Константинов“ от началото й до № 9а, става: „Изграждане на канализация за повърхностни води на ул. „Алеко Константинов“ от началото й до № 9а и ул. „Ивайло“ Г). Европейски средства § 52-00 било става 1. Проект „Патронажна грижа + в община Лясковец“ – компютър 0 1 300 Всичко: 0 1 300 ОБЩО: 0 18 917  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/