Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 410 / 26.05.2022 Публикувано на 03.06.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 53
от заседание на ОбС, проведено на 26.05.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 410   ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Лясковец в областната комисия за изработване на областна аптечна карта.   На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.17, ал.1, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.227б, ал.3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец определя за представител на Община Лясковец в областната комисия за изработване на областна аптечна карта: - упълномощен представител - д-р Ивелина Хараламбиева Гецова – Кмет на Община Лясковец; - заместник - инж. Росица Господинова – зам. Кмет на Община Лясковец. 2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да издаде заповед, с която да определи лицата по т. 1 за представители на Община Лясковец в областната комисия за изработване на областна аптечна карта.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/