Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 406 / 28.04.2022 Публикувано на 13.05.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 52
от заседание на ОбС, проведено на 28.04.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 406   ОТНОСНО: Одобряване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на урегулирани поземлени имоти: УПИ XXІX - за жилищно строителство и магазини, УПИ XXIV-454 и УПИ XXIII-453 в квартал 72 и улица с о.т. 2105 – 2106 – 2107 - 473 по ПУП на гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново.   На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.5, ал.1 и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).   При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец одобрява изготвеният проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на урегулирани поземлени имоти: УПИ XXІX - за жилищно строителство и магазини, УПИ XXIV-454 и УПИ XXIII-453 в квартал 72 и улица с о.т. 2105 – 2106 – 2107 - 473 по ПУП на гр. Лясковец, общ. Лясковец, с който се прави следната промяна: а). Урегулиран поземлен имот УПИ XXІX - за жилищно строителство и магазини да се разделя на четири самостоятелни урегулирани поземлени имоти, както следва: - урегулиран поземлен имот УПИ XXІX - за жилищно строителство и магазини; - урегулиран поземлен имот УПИ XLII - за жилищно строителство и магазини; - урегулиран поземлен имот УПИ XLIII2062 - за комплексно обществено обслужване; - урегулиран поземлен имот УПИ XLIV - за жилищно строителство и магазини. б). Променя се трасето на улица с о.т. 2105 – 2106 – 2107 – 473, поради отпаднала необходимост от предвиденото с нея. Предвижда се новото трасе на улицата да бъде с о.т. 2105 – 2106 – 2107 – 2107а – 2107б – 2107в – 2107г – 403в – 403б – 403а. Промяната на трасето засяга урегулиран поземлен имот УПИ XXIV-454 и урегулиран поземлен имот УПИ XXIII-453, като уличната регулационна граница се проектира да съвпада със съществуващата кадастрална граница на поземлените имоти. Устройствените показатели за новообразуваните урегулирани поземлени имоти - УПИ XXІX - за жилищно строителство и магазини, УПИ XLII - за жилищно строителство и магазини, УПИ XLIII2062 - за комплексно обществено обслужване и УПИ XLIV - за жилищно строителство и магазини в зона „Жс“ са следните: начин на застрояване – свободно с височина до 15 м, максимална плътност на застрояване Пзастр. до 70%, максимална интензивност на застрояване Кинт до 2, минимална озеленена площ 30%, като 1/3 е за едроразмерна растителност. Устройствените показатели за новообразуваните урегулирани поземлени имоти УПИ XXIV-454 и УПИ XXIII-453 в зона „Жм“ са следните: височина до 10 м, максимална плътност на застрояване Пзастр. до 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт до 1.2, минимална озеленена площ 40%, като 1/3 е за едроразмерна растителност. Застройката в УПИ XXIV-454 в кв. 72 е с височина до 10 м, разположена свободно и свързано между двата имота (УПИ XXIV-454 и УПИ XXIII-453) и е ограничена от ограничителни и задължителни линии на застрояване: - на 3 м от странични дворищно-регулационни граници; - на 5 м от дъното на УПИ XXIII-453 в кв. 72; - по улично-регулационните граници, като в пресечната точка на уличните регулационни линии на УПИ XXIV-454, линията на застрояване отстъпва 2 м в съответствие с чл. 27, ал. 2 от ЗУТ. Настоящото решение да се обяви по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ в Държавен вестник. Решението може да се обжалва по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ чрез Община Лясковец до Административен съд - Велико Търново.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/