Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 404 / 28.04.2022 Публикувано на 13.05.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 52
от заседание на ОбС, проведено на 28.04.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 404   ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ помещение (магазин) на първи надземен етаж на жилищен блок с кадастрален № 173, построен върху общинска земя, в Урегулиран поземлен имот (УПИ) XII – за КЖС, кв. 30 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, с обща площ 60 кв.м., с административен адрес: гр. Лясковец, ул. „Трети март“ № 14.   На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.1 и ал.9, т.2 и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.35, чл.36, ал.1, т.1, предл. първо, чл.37, ал.5 и ал.6, чл.38, чл.40, ал.1, чл.62, ал.2, чл.63, т.2, чл.64, ал.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец и във връзка с Решение № 388/31.03.2022 г. на Общински съвет - Лясковец.   При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 12 гласа „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет - Лясковец взема решение за продажба на общински недвижим имот при следните условия: 1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ помещение (магазин) на първи надземен етаж на жилищен блок с кадастрален № 173, построен върху общинска земя, в Урегулиран поземлен имот (УПИ) XII – за КЖС, кв. 30 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, с обща площ 60 кв.м., с административен адрес: гр. Лясковец, ул. „Трети март“ № 14, описан в Акт за частна общинска собственост № 16/22.01.1997 г., при начална тръжна цена 51 720,00 лв. и депозит за участие в размер на 5 172,00 лв., представляващ 10% от началната тръжна цена. Сделката не се облага с ДДС, т.к. по силата на чл. 45, ал. 3 от Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) освободена доставка е доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях. 2. Публичният търг с тайно наддаване за продажба на обекта да се проведе на 13.06.2022 г. от 10:00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Лясковец, партерен етаж, при спазване изискванията на Глава ІV от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец. 3. Плащането на достигната при търга цена да се извърши в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 75, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG54STSA93008400190000 BIC: STSABGSF код за вид плащане: 445600 БАНКА ДСК ЕАД – Лясковец 4. Местен данък в размер на 2.8% върху достигната при търга цена да се заплати в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 75, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG54STSA93008400190000 BIC: STSABGSF код за вид плащане: 442500 БАНКА ДСК ЕАД – Лясковец. 5. Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарна оценка на обекта в размер на 330,00 лв. с вкл. ДДС, да се заплатят в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 75, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове в касата на Община Лясковец – стая № 19. 6. Такса „Административна услуга” в размер на 25,00 лв. за обекта, да се заплати в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 75, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове в Центъра за информация и услуги в Община Лясковец. Непарични платежни средства за плащанията по т. 3 – т. 6 не се приемат. 7. Утвърждава тръжната документация за обекта, както и договора за продажба като неразделна част от нея. 8. Тръжна документация за обекта се закупува в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец, след заплащане на такса от 50,00 лв. в срок до 17:00 часа на 09.06.2022 г. 9. Време и начин за оглед на обекта – огледът се извършва през всички работни дни, предхождащи датата на търга, след представяне документ за закупена тръжна документация. 10. Определя срок за подаване на пликове с оферти - до 17:00 часа на 10.06.2022 г. в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец. 11. Депозитът за участие в публичния търг с тайно наддаване за продажба на обекта да се внася в срок до 10.06.2022 г. вкл. по следната банкова сметка на Община Лясковец: Банка „ДСК” ЕАД – филиал Лясковец IBAN BG63STSA93003300180001 BIC: STSABGSF 12. В търга могат да участват всички физически и юридически лица, представили пред тръжната комисия изискуемите документи, посочени в тръжната документация. Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлагания на търга обект. 13. При неявяване на кандидати, повторен търг с тайно наддаване за продажба на обекта да се проведе на 20.06.2022 г. в същия час, на същото място, при същите условия. 14. Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг – до 17:00 часа на 16.06.2022 г., подаване на пликове с оферти - до 17:00 часа на 17.06.2022 г., внасяне на депозит за участие – до 17.06.2022 г. вкл. 15. Време и начин за оглед на обекта – огледът се извършва през всички работни дни, предхождащи датата на търга, след представяне документ за закупена тръжна документация. II. Възлага на Кмета на Община Лясковец провеждането на публичния търг с тайно наддаване за обекта и сключването на договор за продажба със спечелилия участник.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/