Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 403 / 28.04.2022 Публикувано на 13.05.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 52
от заседание на ОбС, проведено на 28.04.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 403   ОТНОСНО: Предоставяне на земеделски имоти - частна общинска собственост, за безвъзмездно управление на Футболен клуб „ВИХЪР” с. Добри дял, община Лясковец и Детска градина „Сладкопойна чучулига“ с. Джулюница, община Лясковец.   На основание чл.33, ал.1, т.2, чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.8, ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа „за”, 5 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Предоставя безвъзмездно за управление на Футболен клуб „ВИХЪР“ с. Добри дял, община Лясковец, с ЕИК 206217496, представлявана от Председателя на Управителния съвет Милен Дончев Минчев, за срок от 10 години, на земеделски имот - общинска собственост, както следва: 1.1. имот № 009001 (нов Поземлен имот 21453.9.1) с начин на трайно ползване нива с площ 113.745 дка, трета категория, находящ се в местността „Мерата” в землището на с. Добри дял, община Лясковец, актуван с акт за частна общинска собственост № 812/19.05.2011 г. 2. Предоставя безвъзмездно за управление на Целодневна детска градина „Сладкопойна чучулига“ с. Джулюница, община Лясковец, с БУЛСТАТ 000121144, представлявана от директора Иванка Лазарова, за срок от 1 година, на земеделски имоти - общинска собственост, както следва: 2.1. имот № 010001 (нов поземлен имот 21453.10.1) с начин на трайно ползване нива с площ 71.575 дка, трета категория, находящ се в местността „Мерата” в землището на с. Добри дял, община Лясковец, актуван с акт за частна общинска собственост № 813/19.05.2011 г. 3. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по предоставяне на имотите по точка 1 и 2 безвъзмездно за управление на Футболен клуб „ВИХЪР“ с. Добри дял и Детска градина „Сладкопойна чучулига“ с. Джулюница, община Лясковец и му определя за това срок за изпълнение 20 (двадесет) работни дни след влизане в сила настоящото Решение.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/