Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 402 / 28.04.2022 Публикувано на 13.05.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 52
от заседание на ОбС, проведено на 28.04.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 402   ОТНОСНО: Предоставяне под наем по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура за срок от 10 години, на част от имот – публична общинска собственост, представляващ нежилищен имот, находящ се в с. Джулюница, общ. Лясковец, ул. „Цар Освободител“ № 8 в часовниковата кула на покрива на сградата на Кметство Джулюница, ведно със съответните части от покривното пространство на сградата, необходими за поставяне на преместваеми телекомуникационни съоръжения.   На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5, чл.52, ал.5, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.14, ал.7 във вр. с ал.2 и ал.8 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.30, ал.1, т.1 и ал.5 във вр. с чл.19, ал.1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ), чл.19, ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, т.10 от Раздел I. „Наемни цени на нежилищни помещения“ от Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество (приета с Решение № 150/29.07.2004 г. на Общински съвет - Лясковец, посл. изм. и доп. с Решение № 385/31.03.2022 г. на Общински съвет - Лясковец).   При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец дава съгласие част от имот – публична общинска собственост, представляващ нежилищен имот, находящ се в с. Джулюница, общ. Лясковец, ул. „Цар Освободител“ № 8 в часовниковата кула на покрива на сградата на Кметство Джулюница, с площ 6 кв.м., ведно със съответните части от покривното пространство на сградата, необходими за поставяне на преместваеми телекомуникационни съоръжения, да бъде предоставен под наем на „А1 Тауърс България“ ЕООД по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, за срок от 10 (десет) години. 2. Определя месечна наемна цена в размер на 912,00 лв. (деветстотин и дванадесет лева) без вкл. ДДС или 1 094,40 лв. (хиляда и деветдесет и четири лева и четиридесет стотинки) с вкл. ДДС, съгласно Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец. 3. Възлага на Кмета на Община Лясковец след влизане в сила на решението да издаде заповед и да сключи договор за наем с „А1 Тауърс България“ ЕООД за срок от 10 (десет) години за ползване на част от имот – публична общинска собственост, представляващ нежилищен имот находящ се в с. Джулюница, общ. Лясковец, ул. „Цар Освободител“ № 8 в часовниковата кула на покрива на сградата на Кметство Джулюница, с площ 6 кв.м., ведно със съответните части от покривното пространство на сградата, необходими за поставяне на преместваеми телекомуникационни съоръжения. 4. Общински съвет - Лясковец определя 30% от постъпленията от месечната наемната цена по сключения договор за наем на описания в т. 1 част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Джулюница, общ. Лясковец, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в Кметство Джулюница.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/