Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 399 / 28.04.2022 Публикувано на 13.05.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 52
от заседание на ОбС, проведено на 28.04.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 399   ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терен за поставяне на павилион с площ 32,50 кв.м., находящ се в част от урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII530 в кв. 106 по Подробния устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец.   На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.1, чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.17 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Лясковец, чл.25, ал.1, ал.2 и ал.4 и чл.64, ал.1, ал.3 и ал.5 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет - Лясковец взема решение за отдаване под наем на общински терен за поставяне на павилион с площ 32,50 кв.м, при следните условия: 1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински терен за поставяне на павилион с площ 32,50 кв.м., находящ се в част от урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII530 в кв. 106 по Подробния устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец. 2. Определя начална тръжна цена за месечен наем в размер на 67,28 лв. (шестдесет и седем лева и двадесет и осем стотинки) без вкл. данък върху добавената стойност (ДДС) и депозит за участие – 10 % от началния месечен наем в размер на 6,73 лв. без ДДС. Сделката е облагаема по ЗДДС, като данъкът ще бъде начислен съгласно чл. 45, ал. 5, т. 2 от ЗДДС върху достигната крайна тръжна цена за месечен наем. 3. Публичният търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекта да се проведе на 06.06.2022 г. от 11:00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Лясковец, партерен етаж. 4. Внасянето на парична гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията по договора за наем, в размер на достигната при търга цена за месечен наем, както и дължимия ДДС върху облагаемата доставка, да се извърши в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 75, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове по банков път по следната сметка: Банка „ДСК” ЕАД – филиал Лясковец IBAN BG63STSA93003300180001 BIC: STSABGSF Основание – обезпечение на задължение 5. Плащането на достигната при търга цена за месечен наем, както и дължимия ДДС върху облагаемата доставка, да се извърши след сключване на договора, в левове в Центъра за информация и услуги при Община Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1 или по банков път по следната сметка: БАНКА ДСК ЕАД – Лясковец IBAN BG54STSA93008400190000 BIC: STSABGSF код за вид плащане: 444200 – за наем 6. Тръжна документация за обекта се закупува в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец, след заплащане на такса от 15,00 лв. в срок до 17:00 часа на 02.06.2022 г. 7. Време и начин за оглед на обекта – огледът се извършва през всички работни дни, предхождащи датата на търга, след представяне документ за закупена тръжна документация. 8. Определя срок за подаване на пликове с оферти - до 17:00 часа на 03.06.2022 г. в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец. 9. Депозитът за участие в публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекта да се внася в срок до 03.06.2022 г. вкл. по следната банкова сметка на Община Лясковец: Банка „ДСК” ЕАД – филиал Лясковец IBAN BG63STSA93003300180001 BIC: STSABGSF 10. В търга могат да участват всички физически и юридически лица, представили пред тръжната комисия изискуемите документи, посочени в тръжната документация. Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да наемат предлагания на търга обект. 11. При неявяване на кандидати, повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекта да се проведе на 13.06.2022 г. в същия час, на същото място, при същите условия. 12. Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг – до 17:00 часа на 09.06.2022 г., подаване на пликове с оферти - до 17:00 часа на 10.06.2022 г., внасяне на депозит за участие – до 10.06.2022 г. вкл. 13. Време и начин за оглед на обекта – огледът се извършва през всички работни дни, предхождащи датата на търга, след представяне документ за закупена тръжна документация. II. Възлага на Кмета на Община Лясковец след влизане в сила на решението да утвърди тръжната документация и съответния договор като част от нея и да организира провеждането на публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекта и сключването на договор за наем със спечелилия участник.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/