Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 396 / 28.04.2022 Публикувано на 13.05.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 52
от заседание на ОбС, проведено на 28.04.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 396   ОТНОСНО: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2022 година в Община Лясковец.   На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), в изпълнение на решение на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на община Лясковец, прието на проведено редовно, присъствено заседание на 06.04.2022 г. и чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец приема информацията за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2022 година в Община Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/