Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 395 / 28.04.2022 Публикувано на 13.05.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 52
от заседание на ОбС, проведено на 28.04.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 395   ОТНОСНО: Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец през 2021 година.   На основание чл.17, ал.1, т.5 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.26а, ал.5 във вр. ал.4 от Закона за народните читалища (ЗНЧ).   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет Лясковец приема представения Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец през 2021 година.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/