Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 394 / 28.04.2022 Публикувано на 13.05.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 52
от заседание на ОбС, проведено на 28.04.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 394   ОТНОСНО: Приемане на изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.   На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.9 от Закона за местните данъци и такси и § 5, § 6, § 7 и § 9 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн. ДВ бр. 17 от 01 март 2022 г.) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец изменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, по следния начин: § 1. В Глава първа „Общи положения“, в чл. 1, ал. 2, се правят следните изменения: 1. В т. 3 думата „детски градини“ се заличава и текстът придобива следната редакция: „3. за ползване на детски кухни, домашен социален патронаж и други общински социални услуги.“ 2. Т. 4 се отменя. § 2. В Глава втора „Местни такси“, Раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, домашен социален патронаж и други общински социални услуги” се правят следните изменения: 1. В наименованието на Раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, домашен социален патронаж и други общински социални услуги” думите „детски ясли и детски градини” се заличават, като текстът придобива следната редакция: „Раздел III „Такси за домашен социален патронаж и други общински социални услуги”. 2. Чл. 25 се отменя. § 3. В Глава пета „Преходни и заключителни разпоредби“ се създава нов § 10, със следното съдържание: „§ 10. Настоящото изменение е прието на заседание на Общински съвет - Лясковец на 28.04.2022 г. с Решение № 394 от Протокол № 52 и влиза в сила от 01.04.2022 г.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/