Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 393 / 28.04.2022 Публикувано на 13.05.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 52
от заседание на ОбС, проведено на 28.04.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 393   ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето в Община Лясковец за 2022 година.   На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето, във връзка с предложение изх.№ 0402-08-00-0965#1/15.04.2022 г. на Дирекция „Социално подпомагане“ - Горна Оряховица.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец приема Общинска програма за закрила на детето в Община Лясковец за 2022 година.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/