Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 391 / 14.04.2022 Публикувано на 05.05.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 51
от заседание на ОбС, проведено на 14.04.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 391   ОТНОСНО: Даване на съгласие Кметът на Община Лясковец да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на сгради - публична общинска собственост.   На основание чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.55 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и чл.45, ал.1 от Постановление № 31 от 17.03.2022 г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.   При кворум от 10 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа „за”, 2 „против” и 2 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец дава съгласие Кметът на Община Лясковец да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на средства в размер на 240 351 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от ЗДБРБ за 2022 г. (в размер на 534 200 лв.) в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на сгради - публична общинска собственост, съгласно Приложение № 14.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

Приложение № 14.