Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 390 / 14.04.2022 Публикувано на 05.05.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 51
от заседание на ОбС, проведено на 14.04.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 390   ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2022 година.   На основание На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, в изпълнение на чл.54, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.7, ал.5, чл.39, чл.84, ал.4 и чл.94, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Постановление № 31 от 17.03.2022 г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Решение № 50 от 03.02.2022 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г., чл.4, ал.3 от Постановление № 67 от 14.04.2010 г. на Министерския съвет за заплатите в бюджетните организации и дейности и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец (посл. изм. и доп. с Решение № 223/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец).   При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа „за”, „против” няма и 4 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец приема бюджета на Община Лясковец за 2022 г., съгласно бюджетната бланка по пълна бюджетна класификация, както следва: 1.1. По прихода в размер на 14 820 000 лв. (съгласно Приложение № 1А) в т. ч.: 1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 7 684 616 лв., в т.ч.: 1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 7 088 754 лв.; 1.1.1.2. § 88-03 (- 105 497 лв.) 1.1.1.3. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 0 лв. 1.1.1.4. Преходен остатък от 2021 г. в размер на 701 359 лв., разпределен съгласно Приложение № 5. 1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 7 135 384 лв., в т.ч.: 1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 447 300 лв. 1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 478 557 лв. 1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 798 500 лв. 1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 534 200 лв. 1.1.2.5. 3а зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 79 400 лв. 1.1.2.6. Трансфери между бюджети и средства от ЕС – (- 4 519 лв.). 1.1.2.7. Трансфери от ПУДООС - 4 993 лв. 1.1.2.8. Временни безлихвени заеми– 576 962 лв. 1.1.2.9. Предоставена възмездна финансова помощ 10 000 лв. 1.1.2.10. Други финансирания - (- 6 378 лв.). 1.1.2.11. Преходен остатък от 2021 г. в размер на 1 216 369 лв., разпределен съгласно Приложение № 5. 1.1.2.12. Остатък към 31.12.2022 г. в размер на (0 лв.) 1.2. По разходите в размер на 14 820 000 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1Б, в т.ч.: 1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 8 057 297 лв., от тях: 1.2.1.1. От държавни трансфери – 7 684 616 лв.; 1.2.1.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствени приходи в размер на 372 681 лв.; 1.2.2. За местни дейности в размер на 6 762 703 лв. в т.ч. резерв – 859 750 лв. от Приватизация за придобиване и основен ремонт на дълготрайни активи 43 483 лв., § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура – 575 916 лв. и целева субсидия за капиталови разходи – 240 351 лв. 1.3. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл. 53 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2022 г.: За капиталови разходи са планирани 1 789 293 лв., от тях: 1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 1 050 508 лв. със средства от: - 293 849 лв. целева субсидия; - 48 132 лв. остатък целева субсидия; - 376 071 лв. целеви трансфер по ПМС № 360/10.12.2020 г.; - 170 000 лв. целеви трансфер по ПМС № 326/12.10.2021 г.; - 80 000 лв. приватизация; - 47 477 лв. § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи; - 1 600 лв. собствени средства – държавни дейности. - 33 379 лв. собствени средства – местни дейности. 1.3.2. За средства от Европейския съюз – 738 785 лв. съгласно Приложение № 3 и Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 4. 1.3.3. За текущ ремонт от § 40-00 – 62 637 лв., в т.ч. - Текущ ремонт на покрив, помещения и дворно пространство в ДГ „Детелина“ - с. Козаревец – 57 998 лв.; - Текущ ремонт на складово помещение за пелети и дворно пространство в ДГ „Сладкопойна чучулига“ - с. Джулюница – 2 673 лв.; - Текущ ремонт на отоплителна и водопроводна инсталация в ДГ „Славейче“ - гр. Лясковец – 2 002 лв. 1.3.4. За текущ ремонт на улици и съоръжения към тях на територията на Община Лясковец – 120 718 лв. - целеви трансфер, предоставени с ПМС № 360/10.12.2020 г. в т.ч.: - за с. Джулюница - 60 718 лв., от които за ул. „Ивайло“ - 30 718 лв. и ул. „Алеко Константинов“ - 30 000 лв.; - за с. Козаревец - 30 000 лв. за ул. „Хан Аспарух“ и - за с. Мерданя - 30 000 лв. за ул. „Васил Априлов“. 1.4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва: 1.4.1. Членски внос в неправителствени организации – 10 050 лв. 1.4.2. Други помощи, след решение на Общински съвет – 20 000 лв. в т.ч. за: - новородени деца, на които поне единият родител е с постоянен адрес в Община Лясковец, майката е пълнолетна и родителите нямат задължения към общината - по 200 лв. и - разходи за погребение на самотни, без близки и роднини, бездомни и безпризорни, лица - 220 лв. В размера на помощта се включват разходите за издаване на смъртен акт, некролог, ковчег, надгробен знак, изкопаване и заравяне на гроб. Разходът за транспортиране на покойника с погребална кола се изчислява на база изминатия пробег и разходната норма за 100 км на съответната марка автомобил. 1.4.3. Утвърждава капиталов трансфер за изработване на обследване, инвестиционен проект и авторски надзор за укрепване на НЧ „Развитие – 1894“ - с. Драгижево в размер на 32 172 лв., разчета за субсидии за читалищата съгласно чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища в размер на 296 964 лв., за дофинансиране по чл. 22, ал. 2 от Закона за народните читалища, съгласно програмите за читалищната дейност за 15 765 лв., както следва – Приложение № 10. субсидия дофинансиране гр. Лясковец - 179 415.75 лв. (за 14.5 субсидирани бройки) 6 300 лв. с. Джулюница - 37 120.50 лв. (за 3 субсидирани бройки) 1 800 лв. с. Козаревец - 30 933.75 лв. (за 2.5 субсидирани бройки) 1 750 лв. с. Добри дял - 12 373.50 лв. (за 1 субсидирана бройка) 1 800 лв. с. Драгижево - 24 747.00 лв. (за 2 субсидирани бройки) 2 115 лв. с. Мерданя - 12 373.50 лв. (за 1 субсидирана бройка) 2 000 лв. 1.4.4. За застраховка на: - сгради - публична и частна общинска собственост – 14 000 лв. 1.5. Приема следните лимити за разходи: 1.5.1. На основание чл. 36, ал. 2 от ПМС 31/17.03.2022 г. определя средства за социално-битово и културно обслужване (СБКО) на персонала в размер на 3% (три процента) от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения. 1.5.2. На основание чл. 34, т. 3 от ПМС 31/17.03.2022 г. определя представителни разходи за 2022 г.: - на Кмета на Община Лясковец - в размер на 6 640 лв.; - на кметовете на кметства – в размер на 480 лв. на всеки и - на Председателя на Общински съвет - Лясковец - в размер на 1 200 лв. 1.6. На основание чл. 35, ал. 2 от ПМС 31/17.03.2022 г. утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски, съгласно Приложение № 6. 1.6.1. Упълномощава Кмета на Община Лясковец да извършва разходи в полза на работниците и служителите за пътуване в размер на 85 % - по автомобилния транспорт за автобус от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места и при пътуване с лично МПС, съгласно разходната норма на автомобила за 100 км, но не повече от 85 % от цената на билета за автобус. 2. Определя, съгласно чл. 39 от Закона за публичните финанси, както следва: 2.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2022 г. – 0 лв.; 2.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през годината – 0 лв. 2.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2022 г. – 0 лв.; 2.4. Намерение за поемане на нов общински дълг – няма. 3. Утвърждава разходите за заплати за делегираните от държавата дейности, без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети; средства за работна заплата на персонала в местни дейности; определя на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 38, ал. 7 от ЗМСМА размера на трудовите възнаграждения на Кмета на Община Лясковец и кметовете на населените места в Община Лясковец и определя на основание чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА размера на възнаграждението на Председателя на Общински съвет - Лясковец в зависимост от определената продължителност на работното му време, считано от 01.04.2022 г. в изпълнение на чл. 4, ал. 3 от ПМС 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности - съгласно Приложение № 7. 4. На основание чл. 94, ал. 3, т. 8 от ЗПФ одобрява индикативен годишен разчет за сметките и средствата от Европейския съюз за 2022 г. съгласно Приложение № 8. 5. На основание чл. 11, ал. 10 от ЗПФ определя второстепенните разпоредители с бюджети - съгласно Приложение № 9. 5.1. При отсъствие на второстепенния разпоредител с бюджет, подписването на банкови и касови документи, ведомости за заплати и други, се извършва от първостепенния разпоредител. 6. На основание чл. 94, ал. 3, т. 3 от ЗПФ одобрява размера на просрочените задължения от предходни години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2022 г. в размер на 500 000 лв. – съгласно план - график - Приложение № 2. 7. На основание чл. 94, ал. 3, т. 4 от ЗПФ одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2022 г. от местни данъци и такси в размер на 200 000 лв. 8. Утвърждава за Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” приходи в размер на 241 290 лв., разходи в размер на 241 290 лв. и 13 броя численост на персонала. 9. На основание чл. 94, ал. 3, т. 1 от ЗПФ одобрява максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. по бюджета на общината в размер на 1 525 000 лв., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. 10. На основание чл. 94, ал. 3, т. 2 от ЗПФ одобрява максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г. в размер на 5 350 000 лв., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. 11. На основание чл. 94, ал. 3, т. 9 от ЗПФ одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2022 г. и прогнозни показатели за 2023 г. и 2024 г. - Приложение № 11. 12. Оправомощава Кмета на Община Лясковец да извършва компенсирани промени, само след предварително одобрение от Общинския съвет, в това число: 12.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 12.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност, или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 12.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи. 13. Упълномощава Кмета на Община Лясковец да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 14. Упълномощава Кмета на Община Лясковец възникналият временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет да се осигурява с временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства в размер на 350 000 лв. със срок за възстановяване 31.01.2023 г. 15. Приема за сведение Протокол от 30.03.2022 г. от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 12А и 12Б.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

Приложения.