Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 389 / 31.03.2022 Публикувано на 07.04.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 50
от заседание на ОбС, проведено на 31.03.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 389   ОТНОСНО: Разрешение за изработване на частично изменение на действащия Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП - ПР) и проект на План за застрояване (ПУП - ПЗ) на с. Добри дял, общ. Лясковец в обхвата на поземлени имоти (ПИ) № 1122 и ПИ № 271, за които е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) II271 – за парк и ресторант в кв. 44 по плана на с. Добри дял, общ. Лясковец и улица с о.т. 154 – 160 - 161 и 168.   На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец дава Разрешение за изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) и проект на План за застрояване (ПУП - ПЗ) на с. Добри дял, общ. Лясковец, в обхвата на поземлени имоти - ПИ № 1122 и ПИ № 271, за които е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) II271 – за парк и ресторант в кв. 44 по плана на с. Добри дял, общ. Лясковец и улица с о.т. 154 – 160 - 161 и 168. 2. Одобрява задание за изработване на частично изменение на ПУП – ПР и проект за ПУП - ПЗ, съгл. чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ. 3. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/