Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 388 / 31.03.2022 Публикувано на 07.04.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 50
от заседание на ОбС, проведено на 31.03.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 388   ОТНОСНО: Включване на имоти – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС), през 2022 година.   На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, т.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.5, ал.2, т.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 369/27.01.2022 г. на Общински съвет - Лясковец, и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2022 г. Раздел II, б. „Б“ „Разпореждане с имоти – общинска собственост“, т. І. „Продажба на имоти – общинска собственост“, със следните имоти – частна общинска собственост, както следва: 1.1. Имот с кадастрален № 2527, за който е отреден незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ – 2527, находящ се в кв. 106 по ПУП – ПР на гр. Лясковец, с площ 1 750 кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост № 1284/07.03.2022 г.; 1.2. Имот с кадастрален № 697, за който е отреден незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) VIІ – 697, в кв. 103 по ПУП – План за регулация (ПР) на с. Козаревец, общ. Лясковец, с площ 1 225 кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост № 1283/07.03.2022 г.; 1.3. Част от имот частна общинска собственост – представляващ застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) XII – за ЖС, кв. 30 по ПУП – ПР на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в първи надземен етаж на жилищен блок, находящ се в гр. Лясковец, ул. „Трети март“ № 14, с обща площ 60 кв.м. 2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по подготовка на разпореждането с имотите – частна общинска собственост, описани в т. 1.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/