Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 385 / 31.03.2022 Публикувано на 07.04.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 50
от заседание на ОбС, проведено на 31.03.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 385   ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество.   На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец изменя и допълва Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество, както следва: § 1. В Раздел I. „Наемни цени на нежилищни помещения“, се правят следните изменения и допълнения: а). в таблицата се създава нова т. 10, със следното съдържание:

10. За поставяне на преместваеми телекомуникационни съоръжения върху части от покривното пространство на сгради – публична или частна общинска собственост100.001

б). В наименованието на четвъртата колона от таблицата „Месечна базисна наемна цена към 01.01.2020 г., лева, без ДДС“ думите „01.01.2020 г.“ се заменят с думите „01.01.2022 г.“, а цените се актуализират спрямо инфлационния индекс на потребителските цени (средногодишен индекс на потребителските цени за 2021 г.), публикуван от Националния статистически институт, по следния начин:

Предназначение на обектаМесечна базисна наемна цена, лева, без ДДС (доп. с Решение № 130/30.07.2020 г.)Наета площ (кв. м)Месечна базисна наемна цена към 01.01.2022 г., лева, без ДДС (изм. с Решение № 385/31.03.2022 г.)
1. Заведения за хранене и развлечения (дискотека; кафе-аператив; кафе-бар; снек-бар; кафе-клуб; кафе-сладкарница; кафетерия; пивница; механа; ресторант; баничарница) 2.321Било
3.87
Става
4.00
2. Търговски обекти: (магазини за хранителни стоки; промишлени стоки; плодове и зеленчуци; складове; лавки; бюфети; аптеки; бензиностанции)1.931Било
3.24
Става
3.35
2.1. Изкупвателни пунктове1.601Било
2.67
Става
2.76
3. Офиси1.931Било
3.24
Става
3.35
4. Производствени нужди и услуги: (ателиета; работилници; цехове)1.201Било
2.00
Става
2.07
5. Здравни и социални услуги    
5.1. Лекарски и стоматологични кабинети, частни клиники2.101Било
3.51
Става
3.63
5.2. Помещения за социални услуги0.601Било
1.00
Става
1.03
6. (отм. с Решение № 130/30.07.2020 г.)    
7. (отм. с Решение № 130/30.07.2020 г.)     
8. Клубни помещения за социална и обществено-полезна дейност0.301Било
0.50
Става
0.52
9. Други неупоменати1.201Било
2.00
Става
2.07
10. (нов) За поставяне на преместваеми телекомуникационни съоръжения върху части от покривното пространство на сгради – публична или частна общинска собственост100.001100.00

§ 2. В Раздел II. „Наемни цени на жилищни помещения“ се правят следните изменения: В наименованието на четвъртата колона от таблицата „Месечна базисна наемна цена към 01.01.2020 г., лева, без ДДС“ думите „01.01.2020 г.“ се заменят с думите „01.01.2022 г.“, а цената се актуализира спрямо инфлационния индекс на потребителските цени (средногодишен индекс на потребителските цени за 2021 г.), публикуван от Националния статистически институт, по следния начин:

Предназначение на обектаМесечна базисна наемна цена, леваНаета площ (кв. м)Месечна базисна наемна цена към 01.01.2022 г., лева (изм. с Решение № 385/31.03.2022 г.)
1. (изм. с Решение № 130/30.07.2020 г.) Жилища за настаняване на граждани (картотекирани), чиято жилищна нужда се установява при условия и ред определени в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета от Общински съвет – Лясковец0.301Било
0.45
Става
0.46

§ 3. В Раздел III. „Наемни цени на празно дворно място“, се правят следните изменения: В наименованието на четвъртата колона от таблицата „Месечна базисна наемна цена към 01.01.2020 г., лева, без ДДС“ думите „01.01.2020 г.“ се заменят с думите „01.01.2022 г.“, а цената се актуализира спрямо инфлационния индекс на потребителските цени (средногодишен индекс на потребителските цени за 2021 г.), публикуван от Националния статистически институт, по следния начин:

Предназначение на обектаМесечна базисна наемна цена, лева, без ДДС (доп. с Решение № 130/30.07.2020 г.)Наета площ (кв. м)Месечна базисна наемна цена към 01.01.2022 г., лева, без ДДС (изм. с Решение № 385/31.03.2022 г.)
1. Дворно място0.021Било
0.20
Става
0.21

§ 4. В Раздел IV. „Наемни цени на язовири“ се правят следните изменения В наименованието на четвъртата колона от таблицата „Месечна базисна наемна цена към 01.01.2020 г., лева, без ДДС“ думите „01.01.2020 г.“ се заменят с думите „01.01.2022 г.“, а цената се актуализира спрямо инфлационния индекс на потребителските цени (средногодишен индекс на потребителските цени за 2021 г.), публикуван от Националния статистически институт, по следния начин:

Предназначение на обектаМесечна базисна наемна цена, лева, без ДДС (доп. с Решение № 130/30.07.2020 г.)Наета площ (дка)Месечна базисна наемна цена към 01.01.2022 г., лева, без ДДС (изм. с Решение № 385/31.03.2022 г.)
1. Язовир2.201Било
3.67
Става
3.79

§ 5. В Раздел V. „Наемни цени на терени за поставяне на павилиони“ се правят следните изменения и допълнения: а). Наименованието на Раздел V. „Наемни цени на терени за поставяне на павилиони“ се променя по следния начин: „Наемни цени на терени“. б). в таблицата се създава нова т. 2 със следното съдържание:

2. Терен за поставяне на преместваеми телекомуникационни съоръжения80.001

в). В наименованието на четвъртата колона от таблицата „Месечна базисна наемна цена към 01.01.2020 г., лева, без ДДС“ думите „01.01.2020 г.“ се заменят с думите „01.01.2022 г.“, а цената се актуализира спрямо инфлационния индекс на потребителските цени (средногодишен индекс на потребителските цени за 2021 г.), публикуван от Националния статистически институт, по следния начин:

Предназначение на обектаМесечна базисна наемна цена, лева, без ДДС (доп. с Решение № 130/30.07.2020 г.)Наета площ (кв. м)Месечна базисна наемна цена към 01.01.2022 г., лева, без ДДС (изм. с Решение № 385/31.03.2022 г.)
1. Терен за поставяне на павилион1.201Било
2.00
Става
2.07
2. (нов) Терен за поставяне на преместваеми телекомуникационни съоръжения80.00180.00

§ 6. В Раздел VII „Наемни цени за почасово отдаване на имоти или части от тях, предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи звена“, се правят следните допълнения: Добавя се нова колона в таблицата със следния текст: „Почасова базисна наемна цена, лева без ДДС на кв.м. към 01.01.2022 г.“, в която са отразени актуалните наемни цени, спрямо средногодишния индекс на потребителските цени за 2021 г., публикуван от Националния статистически институт:

Предназначение на обектаПочасова базисна наемна цена, лева, без ДДС на кв. м.Почасова базисна наемна цена, лева, без ДДС на кв. м. към 01.01.2022 г. (нова, с Решение № 385/31.03.2022 г.)
Помещения (зали, салони в пенсионерски клубове, читалища и други)0.160.17
Оборудван кабинет0.210.22
Физкултурен салон0.200.21
Спортна площадка0.100.10

 

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/