Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 384 / 31.03.2022 Публикувано на 07.04.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 50
от заседание на ОбС, проведено на 31.03.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 384   ОТНОСНО: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2021 г.   На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.66а от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл.7 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец приема Отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2021 г.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/