Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 383 / 31.03.2022 Публикувано на 07.04.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 50
от заседание на ОбС, проведено на 31.03.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 383   ОТНОСНО: Отчет за изпълнението на „Регионална програма за управление на отпадъците - регион Велико Търново“ 2021-2028 г. с модул за Община Лясковец за 2021 г.   На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец приема Отчета за изпълнението на „Регионална програма за управление на отпадъците - регион Велико Търново“ 2021-2028 г. с модул за Община Лясковец за 2021 г.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/