Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 382 / 31.03.2022 Публикувано на 07.04.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 50
от заседание на ОбС, проведено на 31.03.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 382   ОТНОСНО: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Лясковец за 2022 г.   На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.197, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Лясковец за 2022 г. - Приложение № 1.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

Приложение № 1.