Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 381 / 31.03.2022 Публикувано на 07.04.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 50
от заседание на ОбС, проведено на 31.03.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 381   ОТНОСНО: Календарна план – сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за периода от 01.04.2022 г. до 31.12.2022 г.   На основание чл.17, ал.1, т.10, чл.21, ал.1, т.6 и т.12 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец утвърждава Календарна план – сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за периода от 01.04.2022 г. до 31.12.2022 г., съгласно Приложение № 1.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

Приложение № 1.