Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 380 / 31.03.2022 Публикувано на 07.04.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 50
от заседание на ОбС, проведено на 31.03.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 380   ОТНОСНО: Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2022 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.   На основание чл.17, ал.1, т.5, чл.21, ал.1, т.6 и т.12, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.22, ал.2 от Закона за народните читалища (ЗНЧ) и във връзка с изпълнение на чл.44, ал.1, т.5 от ЗМСМА.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Утвърждава Културен календар за периода от месец април до края на месец декември 2022 г., съгласно Приложение № 1. 2. Утвърждава План-сметка за необходимите финансови средства в размер на 41 120 лв. и 15 765 лв. допълнително финансиране на читалищната дейност за провеждане на проявите, включени в Културния календар за периода от месец април до края на месец декември 2022 г., съгласно Приложение № 2.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

Приложения № 1 и № 2.