Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 379 / 31.03.2022 Публикувано на 07.04.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 50
от заседание на ОбС, проведено на 31.03.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 379   ОТНОСНО: Вземане на решение от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново на извънредно неприсъствено общо събрание за избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2021 г.   На основание чл.17, ал.1, т.1 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.51 от Закона за общинската собственост (ЗОС), при условията на чл.139, ал.2 от Търговския закон и чл.19, ал.4 от Дружествения договор на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново с ЕИК 104055066, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Дава съгласие Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново с ЕИК 104055066, при условията на извънредно неприсъствено общо събрание по т. 1 от дневния ред - Вземане на решение за избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2021 година на база Протокол - предложение на Одитния комитет на „ВиК Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново от 19.03.2022 г., да вземе следното решение: „Общото събрание на съдружниците на „ВиК Йовковци” ООД приема препоръчания от Одитния комитет и предложен от управителя на дружеството регистриран одитор Е. В. И. с диплом № ..../1992 г. за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2021 година при същите условия.“  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/