Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 377 / 31.03.2022 Публикувано на 07.04.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 50
от заседание на ОбС, проведено на 31.03.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 377   ОТНОСНО: Становище по представения коригиран Бизнес план за развитието на дейността на „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново за регулаторния период 01.01.2022 г. – 31.12.2026 г., съгласно дадените указания с писмо изх. № 91-00-14/11.02.2022 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).   На основание чл.10, ал.4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), чл.10в, ал.1, т.5 от Закона за водите (ЗВ), чл.21, ал.1, т.12 и т.23 и ал.2 и във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец дава положително становище на представения коригиран Бизнес план за развитието на дейността на „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново за регулаторния период 01.01.2022 г. – 31.12.2026 г., съгласно дадените указания с писмо изх. № 91-00-14/11.02.2022 г. на МРРБ.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/