Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 376 / 24.03.2022 Публикувано на 28.03.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 49
от заседание на ОбС, проведено на 24.03.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 376   ОТНОСНО: Одобряване на бюджетна прогноза за местните дейности на Община Лясковец за периода 2023 - 2025 г.   На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), чл.28, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец, (посл. изм. и допъл. с Решение № 223/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец), Решение № 38/27.01.2022 г. на Министерския съвет за бюджетната процедура за 2023 година и указанията за подготовката и представянето на бюджетните прогнози от първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2023 - 2025 г. на Министерството на финансите, дадени с писмо БЮ № 1/18.03.2022 г.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец одобрява бюджетна прогноза за местните дейности на Община Лясковец за периода 2023 - 2025 г., съгласно Приложения №№ 1а, 6г и 8.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/