Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 375 / 24.02.2022 Публикувано на 02.03.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 48
от заседание на ОбС, проведено на 24.02.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 375   ОТНОСНО: Одобряване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация на гр. Лясковец, общ. Лясковец в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) XXXІX - за комплексно жилищно строителство в квартал 98 по ПУП на гр. Лясковец.   На основание чл.21, ал.1, т.11 във връзка с т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.5, ал.1 и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец одобрява изготвеният проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) XXXІX - за комплексно жилищно строителство в кв. 98 по плана на гр. Лясковец, който се разделя на три нови урегулирани поземлени имоти, както следва: - урегулиран поземлен имот (УПИ) XL с площ 868 м2; - урегулиран поземлен имот (УПИ) XLI с площ 525 м2; - урегулиран поземлен имот (УПИ) XLII с площ 525 м2. Настоящото решение да се обяви по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ в Държавен вестник. Решението може да се обжалва по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ чрез Община Лясковец до Административен съд - Велико Търново.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/