Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 374 / 24.02.2022 Публикувано на 02.03.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 48
от заседание на ОбС, проведено на 24.02.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 374   ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ПУП – ПР – ПЗ) на с. Козаревец, общ. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV817 – за производствено складови дейности в кв. 18А по плана на с. Козаревец, общ. Лясковец и улица с о.т. 24 – 34б – 36а, с цел разширение на съществуваща складова база.   На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец дава Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ПУП – ПР – ПЗ) на с. Козаревец, общ. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV817 – за производствено складови дейности и улица с о.т. 24 - 34б – 36а по плана на с. Козаревец, общ. Лясковец. 2. Одобрява задание за изработване на ПУП – ПР - ПЗ, съгл. чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ. 3. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/