Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 373 / 24.02.2022 Публикувано на 02.03.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 48
от заседание на ОбС, проведено на 24.02.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 373   ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: Изграждане „Кабелна линия 20 kV за осигуряване връзка на ФЕЦ „Лясковец, „Армако“ АД – „Аркус“ АД.   На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.124а, ал.1, във връзка с ал.5 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в изпълнение на чл.124а, ал.1 от ЗУТ.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец дава разрешение за изработване Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за изграждане на трасе на ел. кабел 20 kV от поземлен имот (ПИ) 44793.258.14 до поземлен имот (ПИ) 44793.257.252.27 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец, във връзка с реализацията на обект: Изграждане „Кабелна линия 20 kV за осигуряване връзка на ФЕЦ „Лясковец, „Армако“ АД – „Аркус“ АД. 2. Общински съвет - Лясковец одобрява Задание за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за изграждане на трасе на ел. кабел 20 kV от поземлен имот (ПИ) 44793.258.14 до поземлен имот (ПИ) 44793.257.252.27 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец, във връзка с реализацията на обект: Изграждане „Кабелна линия 20 kV за осигуряване връзка на ФЕЦ „Лясковец, „Армако“ АД – „Аркус“ АД. 3. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящето решение не подлежи на оспорване.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/