Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 372 / 24.02.2022 Публикувано на 02.03.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 48
от заседание на ОбС, проведено на 24.02.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 372   ОТНОСНО: Утвърждаване на списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Лясковец за общо ползване за стопанската 2022/2023 г.   На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.37и, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл.98, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗСПЗЗ), както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец определя пасищата, мерите и ливадите за общо ползване за стопанската 2022/2023 г. съгласно Списък на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец, представляващи пасища, мери и ливади за общо ползване (Приложение № 1).  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

Приложение № 1