Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 371 / 24.02.2022 Публикувано на 02.03.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 48
от заседание на ОбС, проведено на 24.02.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 371   ОТНОСНО: Разглеждане и приемане на годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в „Медицински център I - Лясковец “ ЕООД гр. Лясковец.   На основание основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и чл.9, ал.6 от Наредбата за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл.8, ал.1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец приема доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2021 г. в „Медицински център I - Лясковец“ ЕООД гр. Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/