Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 368 / 27.01.2022 Публикувано на 02.02.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 47
от заседание на ОбС, проведено на 27.01.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 368   ОТНОСНО: Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец за четвъртото тримесечие на 2021 г.   На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), съгласно възникналото трудово правоотношение въз основа на избор на Кмета на общината, във връзка с изпълнението на чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление № 72 на Министерски съвет от 30.12.1986 г.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Одобрява средствата за командировки на д-р Ивелина Хараламбиева Гецова - Кмет на Община Лясковец, за четвъртото тримесечие на 2021 г., както следва: - на територията на страната – еднократно пътуване до гр. София – общо 10,00 лв.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/