Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 367 / 27.01.2022 Публикувано на 02.02.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 47
от заседание на ОбС, проведено на 27.01.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 367   ОТНОСНО: Приемане на решение за одобряване на средства за извършване на неотложен ремонт на ВиК инсталацията в сградата на общинска администрация Лясковец.   На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.98, ал.1 и чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец (посл. изм. и доп. с Решение № 223/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец).   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, 1 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец одобрява средства за извършване на неотложен ремонт на ВиК инсталацията в сградата на общинска администрация Лясковец в размер на 60 000 лв. от собствени средства от преходния остатък от § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи от бюджета на Община Лясковец за 2021 г.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/