Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 366 / 27.01.2022 Публикувано на 02.02.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 47
от заседание на ОбС, проведено на 27.01.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 366   ОТНОСНО: Приемане на „Регионална програма за управление на отпадъците - регион Велико Търново“ 2021 - 2028 г.   На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.52, ал.6 и ал.8 от Закона за управление на отпадъците.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец приема „Регионална програма за управление на отпадъците - регион Велико Търново“ 2021 – 2028 г.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/