Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 363 / 27.01.2022 Публикувано на 02.02.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 47
от заседание на ОбС, проведено на 27.01.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 363   ОТНОСНО: План за дейността на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2022 г.   На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.10, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Приема План за дейността на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2022 г., както следва: МЕСЕЦ ЯНУАРИ 1. План за дейността на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2022 г. 2. Отчет за дейността на Общински съвет – Лясковец и неговите комисии за периода от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г. 3. Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за четвъртото тримесечие на 2021 г. 4. Приемане Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2022 г. 5. Управление и разпореждане с общинско имущество. МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 1. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г. 2. Календарна план-сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. 3. Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари до края на месец декември 2022 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар. 4. Приемане на План за действие на Община Лясковец в изпълнение на областна стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2022 – 2023 г. 5. Управление и разпореждане с общинско имущество. МЕСЕЦ МАРТ 1. Приемане бюджета на Община Лясковец за 2022 г. 2. Одобряване на бюджетната прогноза на Община Лясковец за 2023 г. - 2025 г. 3. Приемане на изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ. 4. Разглеждане и приемане на годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в „Медицински център I“ ЕООД гр. Лясковец. 5. Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Лясковец за 2022 г. 6. Издаване на запис на заповед от Сдружение „МИГ-Лясковец-Стражица в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция. 7. Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-19.037-0004-С01/2020 г. от 19.08.2020 г. по проект „Ремонт на спортни площадки в СУ „Максим Райкович” – град Лясковец” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.037 по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите за местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 8. Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, за обезпечаване плащане на данък върху добавената стойност към заявка за авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-19.037-0004-С01/2020 г. от 19.08.2020 г. по проект „Ремонт на спортни площадки в СУ „Максим Райкович” – град Лясковец” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.037 по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите за местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 9. Управление и разпореждане с общинско имущество. 10. Отчет за управление на отпадъците на територията на Община Лясковец през 2021 г. 11. Приемане отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2021 г. МЕСЕЦ АПРИЛ 1. Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за първото тримесечие на 2021 година. 2. Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец за 2021 г. 3. Управление и разпореждане с общинско имущество. 4. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно - летния сезон на 2022 г. в Община Лясковец. 5. Общинска програма за закрила на детето. МЕСЕЦ МАЙ 1. Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2022 г. 2. Управление и разпореждане с общинско имущество. МЕСЕЦ ЮНИ 1. Приемане на отчета на бюджета на Община Лясковец за 2021 г. 2. Управление и разпореждане с общинско имущество. 3. Предложения за удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Лясковец“ и с Годишни награди за заслуги към Община Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/