Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 362 / 29.12.2021 Публикувано на 10.01.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 46
от заседание на ОбС, проведено на 29.12.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 362   ОТНОСНО: Приемане на План – сметка за приходите и разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец през 2022 г. и утвърждаване размера на таксата за битови отпадъци в Община Лясковец за 2022 г.   На основание чл.21, ал.1, т.7, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл.66, ал.1 и чл.67, ал.2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), чл.10 и чл.11 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, във връзка с Писмо с изх. № 22/29.11.2021 г. от Председателя на Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците регион – Велико Търново и Становище с изх. № 51/30.11.2021 г. от Кмета на Кметство с. Джулюница.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа „за”, 1 „против” и 2 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   І. На основание чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и чл. 10 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, Общински съвет - Лясковец одобрява План – сметка за приходите и разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец през 2022 г. по видовете дейности, както следва: ПЛАН ПРИХОДИ - 1 255 923.83 лв. І. Приход от такса смет по облог - 1 318 674 лв. ІІ. Остатък от 31.12.2021 г. - (-62 750.17) лв. ВСИЧКО РАЗХОДИ 1 574 628.45 лв. - осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други (чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗМДТ) - 6 000.00 лв. - събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им (чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗМДТ) - 876 040.07 лв. - проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО (чл. 66, ал. 1, т. 3 от ЗМДТ) - 345 082.10 лв. - почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване (чл. 66, ал. 1, т. 4 от ЗМДТ) - 347 506.28 лв. ОСТАТЪК КЪМ 31.12.2022 г. - (-318 704.62) лв. ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 11, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, определя размерът на таксата за битови отпадъци на основата на промила върху данъчната оценка на имотите на гражданите и върху по-високата от данъчната оценка и отчетната стойност на имотите на предприятията, за услугите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ за 2022 година, както следва:
 

А.
За граждани
Сметосъбиране и сметоизвозване
/чл.66,ал.1,т.1 и т.2 от ЗМДТ/
Обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения
/чл.66,ал.1,т.3 от ЗМДТ/
Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места
/чл.66,ал.1,т.4 от ЗМДТ/
Всичко
гр. Лясковец3.291.341.936.56
с. Джулюница6.211.720.518.44
с. Козаревец3.921.340.685.94
с. Добри дял3.501.720.415.63
с. Драгижево5.062.480.598.13
с. Мерданя5.152.450.848.44
Б.
За предприятия
Сметосъбиране и сметоизвозване
/чл.66,ал.1,т.1 и т.2 от ЗМДТ/
Обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения
/чл.66,ал.1,т.3 от ЗМДТ/
Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места
/чл.66,ал.1,т.4 от ЗМДТ/
Всичко
гр. Лясковец7.533.064.4115.00
с. Джулюница5.301.460.447.20
с. Козаревец4.751.620.837.20
с. Добри дял4.482.200.527.20
с. Драгижево4.482.200.527.20
с. Мерданя4.392.090.727.20

  ІІІ. На основание чл. 67, ал. 3 от ЗМДТ и чл. 11, ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, одобрява следните цени на различните видове съдове за съхраняване на битовите отпадъци – по посочената честота на извозване, за нежилищни имоти на предприятия, в зависимост от вида на декларираните съдове, както следва: А. Кофа „Мева” - 3 пъти седмично - 29 лв. за месец Б. Контейнер „Бобър” - 3 пъти седмично - 189 лв. за месец ІV. Одобрява отчета на План – сметката за 2021 година (съгласно Приложение № 2).  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

Приложения № 1 и № 2.