Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 361 / 29.12.2021 Публикувано на 10.01.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 46
от заседание на ОбС, проведено на 29.12.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 361   ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) през 2020 г. и Закона за общинската собственост (ЗОС) през 2021 година.   На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец приема отчет за изпълнение на плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) през 2020 г. и Закона за общинската собственост (ЗОС) през 2021 година, съгласно Приложение № 1.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/